Accessibilitat Web

Introducció

Aena, entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Foment, posa a l'abast dels seus usuaris un canal de comunicació pràctic i accessible a tots, amb el qual pretén suprimir barreres, aconseguint millorar la presència de la seua web en la xarxa segons els criteris de màxima simplicitat, abast i eficàcia, de tal manera que es puga difondre la informació i els servicis oferits a qualsevol persona que vullga consultar-los.

Accessibilitat

Esta acció s'alinea amb les directrius de la Resolució del Consell de la Unió Europea de 25 de març del 2002, sobre el Pla d'acció E-Europe 2002, "Accessibilitat dels espais públics i dels seus continguts", complix les disposicions de la Llei de Servicis de la societat de la informació i del comerç electròe;nic, d'11 de juliol del 2002 i seguix les indicacions de la "Guia per a l'edició i la publicació de les pàgines web de l'Administració General de l'Estat".

Pautes WAI

Certificació WAI-AA d'accessibilitat

En este sentit, els continguts de la web d'Aena han sigut validats amb la certificació Doble A, segons les recomanacions indicades per la WAI (Web Accessibility Iniciative), grup de treball internacional que pertany al W3C (World Wide Web Consortium) que vetla perquè cap col�lectiu patisca discriminacions de cap tipus que puguen ser causa de fractures socials en el món virtual. En este sentit, les tècniques utilitzades en el portal d'Aena encaixen amb el que la WAI indica, tant per al marcatge XHML com per al CSS.

Hyper Text Markup Language Cascading Style Sheets

Certificacions externes

Per a aconseguir este objectiu de facilitar l'accés a totes les persones, hem comptat amb la col�laboració de dos organitzacions externes a Aena, encarregades de certificar el compliment de les pautes WAI del W3C a nivell de Validació Doble A.

Technosite

Segell Technosite AA Segell Euracert AA

Technosite, empresa pertanyent a la Fundació ONCE, acredita que:
Amb data 10/10/2007 s'ha realitzat una auditoria de la web d'Aena, en el seu lloc http://http://www.aena.es.

El resultat de l'auditoria satisfà els requisits d'accessibilitat de Nivell Doble-A de les directrius d'accessibilitat per al contingut web 1.0 del W3C-WAI, amb les excepcions seg�ents:

Cartografia, Estadística, El Temps (versió anglés) i Les Botigues de l'Aeroport.

A més, gran part dels documents en format PDF del lloc web d'Aena anteriors a la data d'esta certificació no complixen amb els requisits bàsics d'accessibilitat.

Amb l'emissió d'este certificat, Aena es compromet a oferir els documents de manera accessible als usuaris que ho sol�liciten.

King-eClient

Segell King-eClient AA

King-eClient, utilitzant la metodologia King-eAccess, ha certificat la web http://www.aena.es com a accessible en nivell AA, segons les pautes de la WAI. Este punt comporta el compliment de totes les Pautes de Prioritat 2 que permeten l'accés i la navegació de qualsevol usuari per la web. La col�laboració entre King-eClient i Aena s'emmarca dins del procés de construcció d'una web per a tots. En este procés s'ha creat un accés global a la web, sense barreres per a ningú i unificant els mateixos continguts per a tots els usuaris. Per a atorgar este certificat, King-eClient ha analitzat les pàgines de http://www.aena.es durant la seua realització i ha proposat les correccions necessàries a les incidències detectades que feien referència a l'accés a la web per part de tots els usuaris. Una vegada corregides les barreres s'ha certificat l'accessibilitat de la web a 9 d'octubre del 2007.

Contacte

En l'actualitat estem treballant per a millorar l'accessibilitat en totes les pàgines del portal. Si observa alguna anomalia, no tinga dubtes a posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant l'adreça electrònica:
webpublica@aena.es