Accessibilitat web

Introducció

Aena, entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Foment, posa a l'abast dels seus usuaris un canal de comunicació pràctic i accessible a tothom, amb el qual pretén suprimir barreres, aconseguint millorar la presència de la seva web a la xarxa segons els criteris de màxima simplicitat, abast i eficàcia, de tal manera que es pugui difondre la informació i els serveis oferts a qualsevol persona que vulgui consultar-los.

Accessibilitat

Aquesta acció s'alinea amb les directrius de la Resolució del Consell de la Unió Europea de 25 de mar� de 2002, sobre el Pla d'acció E-Europe 2002, "Accessibilitat dels espais públics i dels seus continguts", compleix les disposicions de la Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, d'11 de juliol de 2002 i segueix les indicacions de la "Guia per a l'edició i la publicació de les pàgines web de l'administració general de l'Estat".

Pautes WAI

Certificaci� WAI-AA d'accessibilitat

En aquest sentit, els continguts de la web d'Aena han estat validats amb la certificació Doble A, segons les recomanacions indicades per la WAI (Web Accessibility Iniciative), grup de treball internacional que pertany al W3C (World Wide Web Consortium) que vetlla perqué cap col�lectiu no pateixi discriminacions de cap tipus que puguin ser causa de fractures socials al món virtual. En aquest sentit, les tècniques emprades al portal d'Aena encaixen amb el que la WAI indica, tant per al marcatge XHML com per al CSS.

Hyper Text Markup Language Cascading Style Sheets

Certificacions externes

Per aconseguir aquest objectiu de facilitar l'accés a totes les persones, hem comptat amb la col � laboració de dues organitzacions externes a Aena, encarregades de certificar el compliment de les pautes WAI del W3C a nivell de Validaciò Doble A.

Technosite

Segell Technosite AA Segell Euracert AA

Technosite, empresa pertanyent a la Fundació ONCE, acredita que:
Amb data 10/10/2007 s'ha realitzat una auditoria de la web d'Aena, en el seu lloc http://http://www.aena.es.

El resultat de l'auditoria satisfà els requisits d'accessibilitat de nivell Doble-A de les directrius d'accessibilitat per al contingut web 1.0 del W3C-WAI, amb les excepcions següents:

Cartografia, Estadística, El Temps (versió anglès) i Les Botigues de l'Aeroport.

A més, gran part dels documents en format PDF del lloc web d'Aena anteriors a la data d'aquesta certificació no compleixen amb els requisits bàsics d'accessibilitat.

Amb l'emissió d'aquest certificat, Aena es compromet a oferir els documents de manera accessible als usuaris que ho sol�licitin.

King-eClient

Segell King-eClient AA

King-eClient, utilitzant la metodologia King-eAccess, ha certificat la web http://www.aena.es com a accessible en nivell AA, segons les pautes de la WAI. Aquest punt comporta el compliment de totes les pautes de prioritat 2 que permeten l'accés i la navegació de qualsevol usuari per la web. La col�laboració entre King-eClient i Aena s'emmarca dins del procés de construcció d'una web per a tothom. En aquest procés s'ha creat un accés global a la web, sense barreres per a ningú i unificant els mateixos continguts per a tots els usuaris. Per atorgar aquest certificat, King-eClient ha analitzat les pàgines de http://www.aena.es durant la seva realització i ha proposat les correccions necessàries a les incidències detectades que feien referència a l'accés a la web per part de tots els usuaris. Una vegada corregides les barreres s'ha certificat l'accessibilitat de la web a 9 d'octubre de 2007.

Contacte

En l'actualitat estem treballant per millorar l'accessibilitat en totes les pàgines del portal. Si observeu alguna anomalia, no tingueu dubtes a posar-vos en contacte amb nosaltres mitjan�ant l'adre�a electrònica:
webpublica@aena.es